Testování otcovství a právní úprava

Testování otcovství a právní úprava

Právní úpravy a jejich interpretace mohou někdy být velmi složité až nejasné. Samozřejmě, ne každý má vystudovanou právnickou školu. V oboru jakým je genetika, a v rámci testování otcovství to platí dvojnásob, je však dobré alespoň nějakou znalost mít. Jednoduše proto, že se jedná o velmi citlivé téma a přímo ovlivňuje hned 3 strany – otce, matku a dítě. Nepřímo pak i zbytek rodiny. Každý test otcovství je tedy důležité si pořádně promyslet a vědět, co s sebou jeho podstoupení přináší.

.

Význam otcovství

Nejdříve bychom si měli říct, co tedy pojem „otcovství“ znamená černé na bílém. Otcovství neboli paternita je vztah otce k dítěti, který se přizpůsobuje potřebám moderní (současné) společnosti. Tento model není znám pro rovnostářské typy společností jako například Lovci a sběrači (v dnešní době prakticky neexistující, blíží s k němu pouze domorodé kmeny v Africe či Jižní Americe).

Přesná definice otcovství neexistuje, a záleží pouze na muži, jak se k tomuto údělu postaví. Základem je splňování požadavků jak svých, tak logicky dítěte i matky. To v ideálním případě vypadá tak, že se společně s matkou podílí na materiálním zabezpečení rodiny, výchově dítěte, utváření morálních hodnot a celkovém rozvoji osobnosti i talentů dítěte. Rozlišujeme otcovství biologické a sociální.

Biologické otcovství

Muž, jehož sperma oplodnilo matku dítěte. Může být neznámý – v případě anonymního dárce spermatu k umělému oplodnění.

Sociální otcovství

Otcem je v tomto pohledu ten, jež zaujímá vůči dítěti otcovské povinnosti bez ohledu na pokrevní příbuznost. V podstatě se jedná o jedince, kdo dítě vychovává a koho jako otce dítě přijímá.

.

Určování otcovství v českém právu

Právní úpravu zabývající se otcovstvím najdeme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Na rozdíl od mateřství (matkou je vždy žena, která dítě porodí + speciální případy náhradního mateřství), se otcovství určuje podle vyvratitelných právních domněnek. Jsou celkem tři a posuzování vždy probíhá od prvního. Je-li první domněnka vyvrácena, pokračuje se na další. Logicky, pokud se ani jedna z domněnek nevyvrátí, otcovství platí. Podle občanského zákoníku zní tedy jednotlivé domněnky takto:

První domněnka

Otcovství platí pro manžela matky, pokud se dítě narodí v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne po zániku manželství. Platí též pro pozdějšího manžela matky, i když se dítě narodilo před uplynutím třístého dne po zániku předchozího manželství. To platí i v případě, jestliže manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné. Občanský zákoník nově, na rozdíl od úpravy obsažené v zákoně o rodině, u této domněnky stanoví, že lhůta do uplynutí třístého dne platí i v případě, pokud byl manžel matky prohlášen za nezvěstného.

Zakotvením priority této domněnky se vychází z účelu manželství a v praxi předpokládaného a obvyklého stavu, že manželství přináší děti, a proto není nutné nic dokazovat. Dítě tak má od narození založené rodinněprávní (dědické, majetkové) vztahy k matce, k otci a jejich prostřednictvím k dalším příbuzným.

Druhá domněnka

Nastupuje v případě, že je první domněnka vyloučena (např. dítě porodila neprovdaná žena) nebo otcovství z první domněnky je pravomocně popřeno. Pokud se dítě narodí v době, kdy probíhá rozvodové řízení nebo po třístém dni po rozvodu a bývalý manžel uvádí, že dítě není jeho, zatímco jiný muž se k dítěti hlásí, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení manžela, popřípadě bývalého manžela a muže, který tvrdí, že je otcem dítěte a matka dítěte se činí v řízení před soudem, zahájeném na návrh jednoho z nich, který lze podat do jednoho roku od narození dítěte, pak je otcovství určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo před okresním soudem obvykle určeném podle bydliště dítěte.

V případě nezletilého rodiče je nutné tak učinit vždy před soudem. Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. K souhlasnému prohlášení může dojít kdykoli během života rodičů. Prohlášení musí být učiněno oběma rodiči dobrovolně, ústně, srozumitelně a zcela konkrétně. U nezletilého rodiče a u rodiče trpícího duševní poruchou platí zvláštní právní úprava.

Třetí domněnka

Nastupuje v případě, že nedošlo k určení otcovství podle první a druhé domněnky. Dítě, matka nebo i muž, který o sobě tvrdí, že je otcem, mohou navrhnout, aby otcovství určil soud. Dítě musí být v procesu vždy zastoupeno kolizním opatrovníkem, kterého mu ustanoví soud, zpravidla jím bývá orgán sociálně-právní ochrany dětí. Pro podání návrhu neplynou žádné lhůty.

Za otce se podle této domněnky považuje muž, který s matkou dítěte souložil v tzv. rozhodné době, což je doba, od které neprošlo do narození dítěte méně než 180 a více než 300 dnů. V průběhu soudního řízení je třeba prokázat, že muž, který byl označen za otce nezletilého dítěte, měl skutečně s matkou dítěte v této době pohlavní styk. Jestliže je dítě počato umělým oplodněním, je otcem ten muž, který k tomuto početí dal souhlas.

Popírání otcovství

Otcovství lze popřít do 6 let od narození dítěte. Pokud otec neodhalil, či neměl důvodné pochybnosti o své parentitě, nemá již nárok na popření. To v praxi znamená, že mu zůstane vyživovací povinnost.

.

Popis testu otcovství

Pro účely popření a určení otcovství se jako znalecký posudek využívá test otcovství na základě profilování DNA. Tato metoda je využívána také v kriminalistice a má možnou přesnost více něž 99,9 %. Vždy zůstává jistá malá nejistota v řádu menším než desetina procenta, která je daná statistickým zhodnocením, při kterém se počítá s obecnými populačními frekvencemi děděných znaků.

Základem je odebrání genetického kódu. To lze udělat pomocí stěru sliznice z dutiny ústní – vnitřní strana tváře, nikoliv jazyk nebo sliny. Tento postup je vhodný i pro novorozence, jelikož je zcela neinvazivní. V laboratoři se ze vzorků otce i dítěte určí soubor dědičných znaků, jež jsou pro konkrétního člověka jedinečné. Posledním krokem statistické porovnávání, na jehož konci je příbuznost vyhodnocena jako pozitivní nebo negativní.

Uvažujete-li o podstoupení testu otcovství, pokračujte prosím odkazem dále.