Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

aktualizováno 13.5.2021

Objednání testů

Vzorky a jejich vlastnosti

Příjem vzorků

Podmínky laboratoře pro odmítnutí vzorku k analýze

Stornování testů

Doba trvání vyšetření

Výsledky vyšetření

Platby za vyšetření

Poplatky za doplňkové služby

Reklamační řád

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas k využití osobních údajů pro marketingové účely

Podmínky pro poskytnutí smluvní klubové slevy chovatelům psů a koček

Všeobecné obchodní podmínky spermabanky

.

Objednání testů

Objednáním testu jakoukoli formou (písemně, ústně, telefonicky, online atd.) souhlasí zákazník se všeobecnými obchodními podmínkami laboratoře.

.

Objednání testů elektronicky

Nejpozději následující pracovní den po provedení elektronické objednávky je zákazníkovi zasláno elektronické potvrzení o přijetí objednávky. V potvrzení je uveden výčet objednaných vzorků a testů, kontakt na zákazníka i laboratoř, instrukce k platbě.

Pokud si zákazník objedná odběrové soupravy, budou mu odeslány Českou poštou nejpozději následující pracovní den. Laboratoř odesílá odběrky, aniž by byla objednávka testů zaplacena.

Objednání testů použitím papírového formuláře

Formulář pro objednání je ke stažení. Objednání použitím papírového formuláře je zpoplatněno dle ceníku.

Vzorky a jejich vlastnosti

Laboratoř akceptuje vzorky, které jsou popsány a odebrány dle pokynů.

Zákazník může být požádán o další odběr vzorku v případě, že pro dokončení analýzy bude potřeba odběr opakovat.

Standardní vzorek pro testování je krev v EDTA nebo dva suché stěry sliznice ústní dutiny (sterilní cytobrushe, po odběru oschlé a uložené v papírové obálce). V případě selhání analýzy standardního vzorku, požádáme o zaslání nového standardního vzorku, neúčtujeme opakované testování.

Pokud je zaslaný jiný než standardní vzorek, jsme oprávněni jej odmítnout analyzovat nebo účtovat příplatek za zpracování nestandardního vzorku dle aktuálního ceníku. V případě selhání analýzy nestandardního vzorku, požádáme o zaslání nového standardního vzorku, účtujeme poplatek 30% z ceny opakovaných testů.

Zákazník má nárok na 1 bezplatnou opakovanou analýzu v případě, že odebrán byl standardní vzorek (nevztahuje se na stanovení DNA profilu ze stěru ústní sliznice). Vzorky ze stěru bukální sliznice jsou méně spolehlivým zdrojem DNA vzhledem k variabilitě množství odebraného materiálu a náchylnosti k uchovávání a přepravě.

Extrahumánní vzorek se po přijetí laboratoří stává majetkem laboratoře a může být použit pro interní kontroly kvality práce laboratoře anebo pro výzkumné účely v rámci laboratoře. Extrahumánní vzorky, pro které byl zaplacen poplatek za archivaci vzorku, nebudou používány pro interní kontroly kvality práce laboratoře anebo pro výzkumné účely laboratoře. Na výslovné přání zákazníka je vzorek zlikvidován.

Humánní genetický materiál zůstává po celou dobu analýzy majetkem klienta a může kdykoli požádat o jeho vydání nebo okamžité zničení. Humánní vzorky jsou anonymizovány a zlikvidovány po tom, co zákazník převezme a akceptuje výsledek zkoušky.

Výsledky, poté co byly zbaveny identifikačních údajů o klientovi a vzorku, mohou být použity pro statistické zpracování.

Příjem vzorků

Zákazník je informován o doručení vzorku do laboratoře automaticky generovaným emailem.

Podmínky laboratoře pro odmítnutí vzorku k analýze

Laboratoř odmítne provedení analýzy vzorku, v případě chybného označení vzorku, který znemožňuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Laboratoř neprovede analýzu, pokud biologický materiál není dodán.

Laboratoř může odmítnout provedení analýzy v případě:

 • nesprávného odběru (nesprávná odběrová souprava; biologický materiál, ze kterého nelze požadované vyšetření provést; nedodržení podmínek odběru)
 • nedodržení podmínek transportu vzorku (například času dodání vzorků u molekulárně-genetických vyšetření patogenů nebo špatná kvalita vzorku při obdržení laboratoří - silná degradace vzorku, znehodnocení vzorku)
 • nedostatečné množství biologického materiálu
 • absence informovaného souhlasu u molekulárně genetických testů osob

Zda bude analýza zahájena, nebo bude vzorek odmítnut, rozhodne kompetentní pracovník laboratoře v den doručení vzorku do laboratoře. Zákazník bude informován v případě odmítnutí vzorku a bude požádán o opakovaný odběr.

Stornování testů

Vyšetření lze stornovat bezplatně před doručením vzorků do laboratoře.

Vyšetření nelze stornovat po doručení vzorku do laboratoře, respektive poté, co laboratoř informuje zákazníka o doručení vzorku. První kroky analýzy (izolace DNA) bývají zahájeny ihned po doručení vzorku do laboratoře. Pokud dojde ke stornování testu v den doručení vzorku, poté co zákazníkovi bude odeslán email s informací o přijetí vzorku, bude zákazníkovi účtován storno poplatek dle ceníku. Pozdější stornování než v den doručení je možné za storno poplatek, pouze pokud nebyla zahájena další analýza vzorku.

Doba trvání vyšetření

Na webových stránkách jednotlivých vyšetření a také na webové stránce ceníku jsou uvedeny obvyklé doby, do kterých je dokončena konkrétní analýza. Je uváděn počet pracovních dnů. Máte-li pro jeden vzorek objednáno více testů, obdržíte ve většině případů výsledky současně v termínu provedení delšího testu. Chcete-li si upřesnit termín výsledků Vašich objednaných testů, kontaktujte laboratoř.

Do obvyklé doby trvání vyšetření se nezapočítávají zavírací dny, které jsou zveřejňovány na webových stránkách v sekci Kontakty.

Laboratoř poskytuje služby v termínech vyplývajících z používaných metodik a časové náročnosti objednaných zkoušek. V rozsahu, ve kterém to bude dovolovat povaha zkoušek a provoz laboratoře, bude laboratoř zohledňovat opodstatněné požadavky zákazníka na dřívější termín.

Zákazník si může objednat příplatkové expresní provedení testů do 48 hod (nezapočítávají se víkendy a svátky) od přijetí vzorku laboratoří. Expresně není možné objednat testy na stanovení DNA profilů. Expresní příplatek je účtován dle ceníku.

Pokud nebude možné dodat zákazníkovi výsledek testu do uplynutí obvyklé doby, bude zákazník o tomto nejpozději poslední den obvyklé doby trvání analýzy informován.

Výsledky vyšetření

Výsledky jsou důvěrné, jsou sdělovány pouze zákazníkovi.

Výsledky se odesílají zákazníkovi až po zaplacení ceny objednaných vyšetření.

Výsledky před zaplacením uvolňujeme pouze smluvním zákazníkům.

Výsledky vyšetření zasílá laboratoř elektronicky ve formátu pdf.

Jako zpoplatněnou službu lze objednat zaslání tištěných zpráv o výsledcích. Tyto jsou odeslány vždy souhrnně za celou objednávku obvykle následující pracovní den po dokončení celé objednávky.

Výsledek se vždy vztahuje k testované položce (vzorku) nikoli k jedinci, ze kterého vzorek pochází.

Zpráva o výsledku zkoušky nesmí být bez souhlasu laboratoře reprodukována jinak než celá.

Laboratoř za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoliv následky způsobené využitím závěrů a výsledků zkoušek, či za jejich rozdílnou interpretaci. Laboratoř nese odpovědnost za škodu pouze ve vztahu ke skutečné škodě, nikoliv však ve vztahu k ušlému zisku nebo jakýmkoliv nepřímým nebo následným škodám.

Zákazník se zavazuje, že nezmění obsah zprávy o výsledku zkoušky ani do této zprávy nebude jakkoliv jinak zasahovat či měnit její význam či výsledek. Pro případ porušení povinnosti dle věty předchozí je zákazník povinen zaplatit laboratoři smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. Plnění smluvní pokuty nezbavuje laboratoř práva požadovat náhradu škody v přímé a příčinné souvislosti s porušením zajišťované povinnosti ve výši přesahující smluvní pokutu.

Platby za vyšetření

Platby za vyšetření lze provádět

 • Převodem
 • Vkladem na účet
 • Dobírkou (v případě objednání zásilky odběrek, odešleme na dobírku odběrky)
 • Platební kartou přes službu Paypal pro na Paypalu neregistrované zákazníky
 • Službou Paypal
 • Hotově v laboratoři

Poplatky za doplňkové služby

60 Kč poplatek za zpracování papírové žádanky

90 Kč poplatek za zásilku odběrových souprav

100 Kč poplatek za zásilku zpráv o výsledcích poštou

65 Kč poplatek za platbu platební kartou nebo paypalem

150 Kč poplatek za zpracování externě stanoveného genetického profilu za účelem ověření parentity v Genomii

990 Kč příplatek za expresní analýzu do 48h (účtuje se za každý typ testu, který je zpracován expresně; nevztahuje se na genetický profil) - nutná domluva v laboratoři

400 Kč poplatek za stornování analýzy po doručení vzorku do laboratoře

... více v ceníku služeb

Reklamační řád

Tímto reklamačním řádem Genomia s.r.o. stanoví podmínky, rozsah a způsob uplatnění odpovědnosti laboratoře za vadný výsledek služby, a to v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Výsledkem se rozumí obsah písemné informace jako výsledek služby laboratoře.

Laboratoř odpovídá za kvalitu výsledku. Laboratoř neodpovídá za škodu způsobenou nesprávnou interpretací výsledku ze strany objednatele a veškeré škody, které z toho případně vzniknou. Objednatel odpovídá za dodržení pokynů k odběru a uskladnění vzorku až do přijetí vzorku laboratoří a odpovídá za škody vzniklé z nedodržení podmínek odběru a pokynů a uskladnění vzorku před jeho předáním laboratoři.

Výsledek laboratoře může objednatel reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, nejpozději do dvou let od předání zprávy o výsledku.

.

A) Reklamační podmínky

Výsledek laboratoře Genomia s.r.o. lze reklamovat za následujících podmínek:

 1. Vzorky analyzované laboratoří Genomia s.r.o. a vzorky prokazující vadný výsledek musí mít ověřený průběh odběru. K reklamaci je třeba připojit důkazy o ověřeném odběru obou vzorků provedených třetí nestrannou osobou, která dodržení a popis podmínek odběru písemně potvrdí a uvede svoji identifikaci a vztah k objednateli.
 2. Pokud v případě reklamace výsledku testu dědičné vlohy existuje rozpor v genotypu rodičů a potomků, musí objednatel doložit zprávy o výsledcích vyšetření rodičů či potomků, ze kterých bude zřejmý rozpor se zákony dědičnosti.
 3. V případě reklamace, kdy došlo k rozporu mezi výsledkem laboratoře Genomia s.r.o. a výsledkem jiné laboratoře, za podmínky totožného předmětu analýzy (např. analýza stejné mutace genu) a totožných podmínek odběru vzorku, musí objednatel doložit výsledek jiné laboratoře s popisem testované vlastnosti (např. genová varianta).
 4. K reklamaci výsledku testu patogenu musí objednatel přiložit výsledek jiné laboratoře, která provedla stejný typ testu na stejném typu vzorku, který byl pro oba testy odebrán v identický časový okamžik, a přiložit důkazy o identitě těchto vstupních předpokladů.

.

B) Způsob uplatnění reklamace

Reklamace se podává písemně, a to buď v sídle laboratoře nebo zasláním na její adresu nebo emailem.

Jsou-li splněny podmínky pro reklamaci a reklamace objednatelem řádně doložena, zahájí laboratoř ihned reklamační řízení.

Laboratoř reklamaci vyřídí během 30 dnů od zahájení reklamačního řízení. O výsledku reklamace informuje objednatele písemně.

Laboratoř v případě prokázání vadného reklamovaného výsledku vystaví opravnou zprávu. Tuto zprávu vystaví i v případě, že vadný výsledek zjistí z vlastní činnosti.

Je-li reklamace shledána oprávněnou, vyplatí laboratoř objednateli částku ve výši zaplacené ceny, a to do 7 dnů od sdělení bankovního účtu objednatelem.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady stanovují základ, podle kterého laboratoř zpracovává jakékoliv osobní údaje získané v souvislosti s předmětem činnosti, s využitím služeb laboratoře, dále emailů, jiných zpráv a použití jiné komunikace se zákazníkem.

Zákazník svým výslovným souhlasem s obchodními podmínkami a těmito zásadami přijímá znění a postupy popsané v těchto zásadách.

Laboratoř za účelem uzavření smlouvy se zákazníkem a plnění služby musí zjišťovat a zpracovávat osobní údaje. Poskytnutí údajů je dobrovolné, v rozsahu nutném pro uzavření smlouvy je však podmínkou vzniku smluvního vztahu. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.

Osobními údaji jsou jméno, příjmení, adresa, kontaktní spojení včetně elektronických kontaktů, další sdělené údaje a údaje, které laboratoř vytvořila zpracováním údajů takto získaných a výsledkem služby. Laboratoř zpracovává osobní údaje v takové podobě, v jaké je získá od objednatele, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovány.

Všechny osoby, které v rámci plnění svých pracovních či jiných povinností přicházejí do styku s osobními údaji klientů, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Osobní údaje zpracovává laboratoř. Zpracování se provádí manuálně i automatizovaně pro účely provedení služby, a to po dobu nezbytně nutnou k účelu jejich zpracování. Laboratoř se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích objednatele a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému  přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož  i  k  jinému zneužití osobních údajů.

Objednatel je oprávněn písemně požádat laboratoř o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění smlouvy, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, nahlížet do osobních údajů, požádat o změnu údajů a jejich aktualizaci, omezit rozsah osobních údajů, má právo na výmaz osobních údajů a další práva vyplývající z právních předpisů. Informace o zpracování osobních údajů si zákazník může vyžádat v sídle laboratoře nebo písemně na emailové adrese laboratoře.

Dále laboratoř upozorňuje v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů i na možnost obrátit se k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů.

Souhlas k využití osobních údajů pro marketingové účely

Souhlas se dává k tomu, aby laboratoř v záležitostech nabídek svých služeb nebo jiných marketingových sdělení kontaktovala klienta písemnou nebo elektronickou formou při využití poskytnutých osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smlouvy. Nesouhlas s takovým zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat písemnou formou na emailovou adresu laboratoře. Souhlas je účinný ode dne jeho udělení, po dobu využívání služeb a následující 4 roky poté, pokud jej zákazník neodvolá.

Genomia může zaslat zákazníkovi obchodní sdělení týkající se vlastních obdobných služeb bez předchozího souhlasu zákazníka (např. informovat o novém genetickém testu pro plemeno psa, které zákazník obvykle testuje). Zákazník má právo obchodní sdělení týkající se vlastních obdobných služeb odmítnout a již mu nebudou další obdobné služby nabízeny.

Podmínky pro poskytnutí smluvní klubové slevy chovatelům psů a koček

Genomia poskytne členům chovatelských organizací psů a koček 10% slevu na genetické testy objednané online prostřednictvím webových stránek.

Podmínky poskytnutí slevy:

 • Zákazník je členem organizace registrované u Genomia - tento fakt uvede do poznámky k objednávce. Laboratoř má právo členství ověřit na domluveném kontaktu v chovatelské organizaci.
 • Slevu nelze uplatnit zpětně, zákazník se o ni musí přihlásit při objednání.
 • Sleva 10% bude aplikována na celkovou cenu genetických testů. Sleva bude započtena až při potvrzení objednávky.
 • Objednávka testů bude provedena online.
 • Sleva se nevztahuje na doplňkové služby.
 • Sleva se nevztahuje na serologické a imunologické testy.
 • Při odběrech vzorků musí být ověřena identita jedince - k tomu slouží speciální formulář, který je ke stažení na našich stránkách.
 • Proces vyřízení objednávky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami laboratoře.
 • Klubová sleva 10% se sčítá s množstevní slevou 20+ genetických testů.
 • Klubová sleva 10% se nesčítá s individuální věrnostní slevou.

Chcete pro svůj klub získat 10% slevu? Vyplňte formulář a zaregistrujte klub.

Nabídka je platná pro roky 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Na slevu neexistuje zákonný nárok. Změny jsou vyhrazeny.