Akreditace a kvalita

Genomia je akreditovaná laboratoř, člen ISAG a partner IPFD.

ISAG

IPFD-Harmonization

.

Genomia je zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod číslem 1549. Genomia je akreditovanou laboratoří od roku 2009.

Osvědčení o akreditaci 2021

Příloha osvědčení o akreditaci - V příloze je uveden seznam akreditovaných zkoušek k 21. 3. 2023.

Seznam zkoušek zavedených ve flexibilním rozsahu akreditece (1.1.2024): ---

Co znamená flexibilní rozsah akreditace?

.

Co to znamená akreditace?

Akreditace je potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti laboratoře pro vykonávání definovaných zkušebních činností. Akreditace znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně kvality poskytovaných služeb.

V ČR je jediný akreditační orgán - Český institut pro akreditaci - který je součástí jednotného evropského akreditačního systému tvořeného národními akreditačními orgány. Tyto orgány fungují podle jednotných pravidel a akreditují podle definovaných mezinárodně uznávaných norem - v našem případě je závaznou normou ISO 17025.

Akreditace není povinnou podmínkou pro provozování zkušební genetické laboratoře. Genomia se k akreditaci přihlásila zcela dobrovolně. Hlavním důvodem, proč se vedení laboratoře rozhodlo pro akreditování, bylo dokázat, že Genomia je seriózní, spolehlivé, moderní pracoviště, provádějící analýzy vysoce kvalitně.

Genomia uvádí odkaz na akreditaci na zprávách o výsledcích akreditovaných zkoušek. Genomia přistupuje ke všem vzorkům a zkouškám stejně, vždy jsou používány akreditované postupy, všechny metodiky laboratoř řádně testuje a validuje.

To, že některé zkoušky nejsou akreditované, neznamená, že výsledky nejsou platné nebo jsou méněcenné. Znamená to jen, že zkouška zatím nebyla přihlášena k akreditačnímu posuzování. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že zdaleka ne všechny laboratoře v oboru veterinární genetické diagnostiky jsou akreditované; mnoho z běžných veterinárních genetických testů není akreditováno žádnou laboratoří v Evropě.

Genomia provádí analýzy pro zákazníky z celého světa; doposud navázala spolupráci s chovateli ve více než 30 zemích světa. Chovatelé z České republiky představují asi 30% všech zákazníků.

.

Národní akreditační orgán

  • ČIA - Český institut pro akreditaci, o.p.s. (Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3, www.cia.cz)

.

Mezinárodní akreditační organizace

  • EA - European co-operation for Accreditation - Evropská spolupráce pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří, certifikačních a inspekčních orgánů, www.european-accreditation.org
  • ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation - Mezinárodní spolupráce pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří, www.ilac.org
  • IAF - International Accreditation Forum - Mezinárodní sdružení pro akreditaci certifikačních orgánů, www.iaf.org
  • FAB - Forum of Accreditation Bodies - Fórum akreditačních orgánů

Tyto mezinárodní organizace mají za cíl harmonizovat činnosti národních akreditačních orgánů a pomáhat odstraňovat překážky v mezinárodním obchodu (vzájemné uznávání výsledků zkoušek a certifikací na celém mezinárodní trhu). Tyto cíle jsou naplňovány posuzováním jednotlivých akreditačních orgánů. Je-li akreditační orgán shledán mezinárodně způsobilý pro posuzování (dodržuje mezinárodní normy) má možnost podepsat mnohostrannou dohodu o vzájemném uznávání výsledků akreditačních orgánů. V reálném důsledku to znamená, že akreditace českých subjektů jsou uznávány v zemích, kde akreditační orgán podepsal uvedené dohody. Akreditace vydané ČIA jsou platné v celé EU, Švýcarsku, Austrálii, Japonsku, Číně, USA, Brazílii, JAR a jinde.

.

Co znamená flexibilní rozsah akreditace?

Flexibilní rozsah akreditace umožňuje laboratořím v určitých případech zavést nebo modifikovat metody v kratším čase, než je možno provést standardní posouzení prováděné akreditačním orgánem. Pokud laboratoř prokáže, že byla v minulosti schopna řádně zavést či modifikovat metody tak, aby akreditační orgán mohl mít důvěru v tuto jejich schopnost i do budoucna, pak je to dostatečným základem pro definování rozsahu akreditace na obecnějším základě.

Definice: Flexibilní rozsah akreditace je takový rozsah akreditace, který umožňuje průběžný rozvoj poskytovaných služeb pokrytých akreditací dle potřeb zákazníka (zavedení nové metody či postupu zkoušení, kalibrací nebo vyšetření či normy nebo modifikované metody v rámci již přiznaného rozsahu akreditace). Možnost zavedení nových nebo modifikovaných metod nezahrnuje zavedení nových principů měření, kalibrací nebo vyšetření.

Zkoušky, které jsou zavedeny v režimu flexibilního rozsahu akreditace, jsou uvedeny v seznamu výše na této stránce.

.

Přínos akreditace pro zákazníka

  • Jistota zákazníka v deklarovanou kvalitu nabídky akreditovaných subjektů.
  • Trvalý rozvoj systému kvality v akreditovaných subjektech podporovaném pravidelným dozorem nad dodržováním akreditačních kritérií.
  • Neustálé zvyšování kvality služeb, růst dovedností personálu, lepší technické zabezpečení činnosti akreditovaných subjektů.
.

Genomia je členem ISAG

Genomia se pravidelně účastní srovnávacích testů kvality pořádané každé dva roky organizací ISAG (International Society for Animal Genetics). Zde je k nahlédnutí poslední certifikát kvality, kde Genomia uspěla v roce 2014, 2016 i 2018 ve 100% stanovovaných markerech psího DNA profilu. Ranku 1 Genomia dosáhla také ve srovnávacích testech profilování koček a koní.  :-)

2022-isag-certificate-canine

.

2022-isag-certificate-horse

.

2022-isag-certificate-feline

.

2021-isag-certificate-canine

.

2021-isag-certificate-feline

.

2021-isag-certificate-horse

.

2018-2019_Dog-ISAG

.

ISAG2016

.

2018-2019_Horse_ISAG

.

2016-2017_Horse_STR_ISAG.PNG

.

2018-2019_Cat-ISAG

.

ISAG-feline-2016.PNG

.

ISAG-certifikat

.

Genomia podporuje IPFD

Genomia je pyšným sponzorem Mezinárodního partnerství pro psy (IPFD) a podporuje iniciativu pro harmonizaci genetických testů u psů. Genomia se připojila k iniciativě IPDF v roce 2017.

IPFD-Harmonization

Mezinárodní partnerství pro psy (IPFD), legálně registrované ve Švédsku, je nezisková organizace a jejím posláním je usnadnit spolupráci a sdílení zdrojů za účelem zlepšení zdraví, pohody a prosperity čistokrevných psů a všech psů po celém světě. Internetová platforma IPFD, DogWellNet.com, funguje jako hlavní zdroj informací, poskytuje odkazy a dodatečné zdroje pro chovatele a ostatní ve světě psů.

IPFD dohlíží na partnery a jejich společné úsilí o vytvoření otevřeného přístupu, doložitelných online zdrojů, které budou:

Katalogizovat informace, které byly dobrovolně dány k dispozici komerčními poskytovateli testů (GTP) pro genetické testování (GT) psů.

Popisovat odbornost, zabezpečování jakosti, aktivity a zdroje;  organizovat posudky genetických testů skupinou odborníků;

Koordinovat program pro standardní zkoušky odborné způsobilosti a potenciální nezávislé posudky a audity;

Shromažďovat stávající a nové zdroje pro genetické poradenství a vzdělávání, a tak poskytovat základ pro další rozvoj.