Testování koček: Genetický profil DNA

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 51.00 $ bez DPH

Proč nechat stanovit genetický profil své kočce?

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat. Je-li u kočky známý genetický profil, lze jej pak využít v případech:

1)            Ztráta, krádež

Genetický profil umožní prokázání identity jedince v případě nelezení ztracené nebo ukradené kočky.

2)            Celoživotní identifikace

V případě, že mikročip, který kočka nese, přestane fungovat, lze prokázat identitu jedince a provést nové čipování.

3)            Ověření rodičovství

Genetický profil je potřeba pro testování příbuznosti jedinců, zejména ověření rodičovství.

4)            Inseminace

Bývá vyžadováno stanovit genetický profil u chovných kocourů, jejichž sperma je uchováváno a používáno k inseminaci. Genetický profil pak identifikuje sperma a je možné ho použít pro ověření otcovství.

5)            Ověření „clear po rodičích"

U plemen zatížených konkrétní recesivní genetickou vadou bývá zvykem testovat vybraný rodičovský pár na přítomnost této vady. Jsou-li rodiče zdraví, je téměř 100% jistota, že i potomstvo bude zdravé (pravděpodobnost, že vznikne mutace de novo, je v řádu zlomku procenta).

Někdy chtějí noví majitelé kotěte dokázat, že vybrané kotě je opravdu geneticky bez rizika konkrétní vady. To může být doloženo buď přímým testem na onu genetickou vadu, nebo doložením rodičovství - kotě je potomkem deklarovaných rodičů, kteří nemají onu genetickou vadu.

Doporučujeme, aby při koupi koťat, u kterých je uvedeno „clear po rodičích" nebo „normal po rodičích", bylo ověřeno rodičovství. Je to prevence případných podvodů nebo nezodpovědných chovatelských postupů.

6)            Výběr optimálního chovného páru

Při výběru optimálního chovného páru se posuzuje řada atributů - povaha, vzhled, zdraví... Genetický profil může být použit jako další nástroj, který chovatelům pomůže v konečném rozhodnutí. Chceme-li do chovu přinést novou krev, je vhodné srovnat genetické profily potenciálních rodičů. Je žádoucí, aby chovný pár byl maximálně heterozygotní (rozdílný) v porovnávaných znacích. Obecně, čím více navzájem rozdílných znaků jedinci nesou, tím méně jsou si geneticky podobní.

Srovnání genetických profilů chovných jedinců nám dává příležitost maximalizovat genetickou rozmanitost (diverzitu) v rámci plemene a zachovat při tom požadované fyzické a psychické vlastnosti.

.

Co je to genetický profil?

DNA profil jedince lze stanovit ze vzorku krve popř. ze vzorku bukální sliznice. Stanovení paternity je stejné jako u lidského druhu. Hledají se společné znaky v DNA potomka a rodičů (rodiče). Pokud je skutečně pravděpodobný rodič zároveň biologickým rodičem, je potvrzena paternita (příbuznost) - biologický rodič se shoduje s potomkem vždy z 50% v každém markeru. Ke stanovení příbuznosti jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, nazývané též mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se mění podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace. STR alely jsou zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Jeden z primerů každého páru je na 5´ konci označen  fluorecenčním barvivem. Fragmenty jsou rozděleny a detekovány v jediném elektroforetickém střiku, s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje.

Pro stanovení příbuznosti u koček se využívají následující lokusy: FCA069, FCA075, FCA105, FCA149, FCA220, FCA229, FCA310, FCA441, FCA678, Amelogenin, FCA026, FCA201, FCA293, FCA453, FCA649. Tyto markery jsou zahrnuty v doporučeném panelu dle International Society for Animal Genetics  (ISAG). Genomia stanoví minimálně 12 z uvedených merkerů.

Genomia se pravidelně účastní srovnávacích testů kvality pořádané každé dva roky organizací ISAG (International Society for Animal Genetics). Zde jsou k nahlédnutí certifikát kvality - Genomia vždy uspěla na výbornou :-)

2022-isag-certificate-feline

.

2021-isag-certificate-feline

.

2018-2019_Cat-ISAG

.

ISAG2016 feline

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 10 pracovních dnů
Cena za 1 test: 51.00 $ bez DPH