Testování psů: Genetický profil DNA (ISAG2006)

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 14 pracovních dnů
Cena za 1 test: 51.00 $ bez DPH

Související testy

Proč stanovovat DNA profil psa v laboratoři Genomia

Genomia má nejvyšší možnou způsobilost ke stanovování DNA profilů psů:

1) Stanovení DNA profilu je v Genomii akreditováno Českým institutem pro akreditaci dle ISO 17025.

2) Genomia v testech kvality ISAG opakovaně dosahuje nejvyššího stupně kvality (rank 1).

.

Jaký typ vzorku je vhodné pro stanovení DNA profilu

V případě testování genetického profilu preferujeme vzorky krve. Analýza je velice citlivá na kvalitu DNA. Vzorek stěru lze použít, musí být však velmi dobře odebraný - stěr buněk vnitřní strany tváře uložený v prodyšném obalu, aby dobře oschl. Pokud je třeba odběr opakovat z důvodu špatné kvality stěru, laboratoř zákazníkovi účtuje opakovanou analýzu v plné výši.

.

Proč nechat stanovit genetický profil svému psu?

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat. Je-li u psa známý genetický profil, lze jej pak využít v případech:

1) Ztráta, krádež

Genetický profil umožní prokázání identity jedince v případě nelezení ztraceného nebo ukradeného psa.

2) Celoživotní identifikace

V případě, že mikročip, který pes nese, přestane fungovat, lze prokázat identitu psa a provést nové čipování.

3) Ověření rodičovství

Genetický profil je potřeba pro testování příbuznosti jedinců, zejména ověření rodičovství.

4) Inseminace

Bývá vyžadováno stanovit genetický profil u chovných psů, jejichž sperma je uchováváno a používáno k inseminaci. Genetický profil pak identifikuje sperma a je možné ho použít pro ověření otcovství.

5) Ověření „clear po rodičích"

U plemen zatížených konkrétní recesivní genetickou vadou bývá zvykem testovat vybraný rodičovský pár na přítomnost této vady. Jsou-li rodiče zdraví, je téměř 100% jistota, že i potomstvo bude zdravé (pravděpodobnost, že vznikne mutace de novo, je v řádu zlomku procenta).

Někdy chtějí noví majitelé štěněte dokázat, že vybrané štěně je opravdu geneticky bez rizika konkrétní vady. To může být doloženo buď přímým testem na onu genetickou vadu, nebo doložením rodičovství - štěně je potomkem deklarovaných rodičů, kteří nemají onu genetickou vadu.

Doporučujeme, aby při koupi štěňat, u kterých je uvedeno „clear po rodičích" nebo „normal po rodičích", bylo ověřeno rodičovství. Je to prevence případných podvodů nebo nezodpovědných chovatelských postupů.

6) Výběr optimálního chovného páru

Při výběru optimálního chovného páru se posuzuje řada atributů - povaha, vzhled, zdraví... Genetický profil může být použit jako další nástroj, který chovatelům pomůže v konečném rozhodnutí. Chceme-li do chovu přinést novou krev, je vhodné srovnat genetické profily potenciálních rodičů. Je žádoucí, aby chovný pár byl maximálně heterozygotní (rozdílný) v porovnávaných znacích. Obecně, čím více navzájem rozdílných znaků jedinci nesou, tím méně jsou si geneticky podobní.

Srovnání genetických profilů chovných jedinců nám dává příležitost maximalizovat genetickou rozmanitost (diverzitu) v rámci plemene a zachovat při tom požadované fyzické a psychické vlastnosti.

.

Co je to genetický profil?

Stanovení genetického profilu znamená určit soubor genetických znaků, které jsou pro daného jedince charakteristické a nezaměnitelné (např. jako otisk prstu). Podle genetického profilu lze jedince jednoznačně identifikovat.

Ke stanovení genetického profilu jsou využívány tandemové repetitivní sekvence (STR). Tyto sekvence, také nazývané mikrosatelity, jsou třídou genetických markerů, sestávajících se z tandemově opakovaných sekvencí o velikosti dvou až sedmi párů bází. Alely STR lokusu se mění podle počtu opakování daného sekvenčního motivu. Kvůli vysoké hladině polymorfizmu (informativity) a Mendelovské dědičnosti se mikrosatelity staly vhodnými genetickými markery pro studium diverzity, testování paternity a vlastní identifikace.

STR alely jsou zjišťovány pomocí multiplexové polymerázové řetězové reakce (PCR-polymerase chain reaction). Jeden z primerů každého páru je na 5´ konci označen fluorescenčním barvivem. Fragmenty jsou rozděleny a detekovány v jediném elektroforetickém střiku, s použitím automatizovaného elektroforetického přístroje.

Z hlediska testování profilů jsou možné dva hlavní přístupy:

  • markery dle ISAG - international society of animal genetics
  • markery dle AKC - american kennel club

Tyto dva přístupy se zcela liší ve stanovovaných markerech a jejich výsledky nejsou vzájemně kompatibilní. Například: pokud bude mít jeden z rodič genetický profil podle AKC a potomek podle ISAG, nebude možné porovnáním výsledku stanovit parentitu. Naopak, pokud budou mít oba stanovený profil podle stejného principu, bude možné určit parentitu jen porovnáním výsledků bez nutnosti další analýzy.

Přístup ISAG je v Evropě více zavedený, je doporučovaný FCI, stanovuje více markerů než AKC. Přístup AKC je prosazovaný v Americe.

Genomia se pravidelně účastní srovnávacích testů kvality pořádané každé dva roky organizací ISAG (International Society for Animal Genetics). Zde je k nahlédnutí poslední certifikát kvality,kde Genomia uspěla v roce 2014, 2016, 2018, 2020 i 2022 ve 100% stanovovaných markerech psího DNA profilu :-)

2022-isag-certificate-canine

.

2021-isag-certificate-canine

.

2018-2019_Dog-ISAG

.

ISAG2016

.

isag-certificate

.

Laboratoř garantuje stanovení minimálně 17 z následujících 22 markerů: AHTk211, CXX279, REN169O18, INU055, REN54P11, INRA21, AHT137, REN169D01, AHTh260, AHTk253, INU005, INU030, Amelogenin, FH2848, AHT121, FH2054, REN162C04, AHTh171, REN247M23, AHTH130, REN105L03, REN64E19. Tyto markery jsou zahrnuty v doporučeném panelu dle International Society for Animal Genetics (ISAG).

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 14 pracovních dnů
Cena za 1 test: 51.00 $ bez DPH