Testování koček: Krevní skupina - DNA test

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Stanovení krevní skupiny u koček - DNA test

Pozn. tento genetický test není vhodný pro kočky plemene ragdoll a turecké angory.

U koček jsou známy 3 serologické typy krevních skupin - skupina A, B a vzácně se vyskytující AB.

Skupina A je nejčastější - mezi plemena, u kterých se vyskytuje pouze A, patří siamské kočky, barmské kočky, ruské modré kočky, ocicat a orientální krátkosrsté kočky (zdroj Leslie A Lyons). Plemena s častějším výskytem krevní skupiny B jsou exotické kočky, britské krátkosrsté kočky, Cornish Rex and Devon Rex. Výskyt krevní skupiny AB je pod 1 %. Jsou popisovány i geografické rozdíly výskytu krevních skupin u plemen koček viz tabulka.

Kočičí antigeny jsou známy. S krevní skupinou A je asociována N-glykolylneuraminová kyselina (NeuGc), s krevní skupinou B je asociována N-acetylneuraminová kyselina (NeuAc). Gen CMAH kóduje enzym cytidinmonofosfát-N-acetylneuraminová hydroxylázu, který katalyzuje přeměnu NeuAc na NeuGc. Genové mutace v CMAH zapříčiňují existenci krevní skupiny A a B (Bighignoli et al. 2007).

Frekvence krevních skupin u jednotlivých plemen včetně srovnání geografických rozdílů frekvence výskytu (zdroje data dle výzkumu university Pennsylvania a německé studie)

Krevní skupina

Plemeno

A (%) *

A (%) **

B (%) *

B (%) **

Habešská

86

94,6

14

2,7

v německé studii prokázána i existence skupiny AB

Americká krátkosrstá

100

neudáno

0

neudáno

Birma***

82

86,5

18

9

Britská krátkosrstá***

64

59,6

36

35,4

Barmská kočka

100

neudáno

0

neudáno

Cornish Rex

67

neudáno

33

neudáno

Devon Rex

59

56,4

41

43,6

Exotická krátkosrstá

73

100

27

0

Himalájská

94

neudáno

6

neudáno

Japonský bobtail

84

neudáno

16

neudáno

Ragdoll***

neudáno

57,9

neudáno

28,9

Mainská mývalí kočka

97

94,1

3

5,9

Norská lesní kočka

93

100

7

0

Orientální krátkosrsté

100

100

0

0

Perská

86

73,3

14

13,3

v německé studii prokázána i existence skupiny AB

Ruská modrá

100

100

0

0

Skotská klapouchá***

81

neudáno

19

neudáno

Kartouzská kočka***

neudáno

58,6

neudáno

33,3

Siamská

100

100

0

0

Somálská***

82

77,5

18

17,5

Sphynx***

83

neudáno

17

neudáno

Tokinská kočka

100

neudáno

0

neudáno

Turecká angora

neudáno

100

neudáno

0

* zdroj universita Pensylvania

** zdroj studie Německo

*** u této rasy byla objevena také vzácná skupina AB

Způsoby stanovení krevní skupiny u koček

Velmi častým způsobem stanovení krevní skupiny je stanovení na základě přítomnosti protilátek ve vzorku krve kočky. K tomu se většinou používají komerčně dostupné indikační papírky. Test je relativně levný a rychlý. Dokáže odlišit krevní skupinu A, B a AB.

Dalším možným testem je zjištění přítomnosti mutace v genu CMAH, zodpovědné za alelu b (o alele „b" se hovoří dále v textu). V případě genetického testu na krevní skupiny se jedná o zjištění přítomnosti / nepřítomnosti mutace, proto lze toto vyšetření provést nejen ze vzorku krve, ale i ze vzorku stěru sliznice úst kočky.

Princip stanovení krevní skupiny na základě stanovení přítomnosti protilátek

Kočky mají krevní skupinu A, B nebo AB. Důležitým poznatkem je výskyt přirozených aloprotilátek proti chybějícímu antigenu v krevním séru. Jedinec s krevní skupinou A má přirozené protilátky anti-B, titr (množství) anti-B protilátek u krevní skupiny A je velmi slabý. Naopak jedinec se skupinou B má protilátky anti-A v krevním séru ve vysokém titru (množství). Jedinec se skupinou AB je univerzálním příjemcem krve při transfúzi, protože nemá ani anti-A ani anti-B protilátky.  Princip typizace krevní skupin na základě přítomnosti protilátek je velmi jednoduchý. Reagencie zahrnují anti-A sérum, získané od kočky s krevní skupinou B a anti-B roztok lektinu z pšenice (Triticum vulgaris). Lektin totiž silně aglutinuje erytrocyty typu B, nikoliv typu A. Anti-A sérum aglutinuje krev skupiny A. Anti-B roztok aglutinuje krev skupiny B a oba roztoky aglutinují skupinu AB.

Princip genetického stanovení přítomnosti / nepřítomnost b alely

Mutace související s krevní skupinou B byly objeveny v genu CMAH, kódující enzym cytidinmonofosfát-N-acetylneuraminová hydroxyláza. Byly nalezeny následující genetické varianty (G-108A, G-217A, C-371T, A-468G, G-539A a 18 bp inzerce v pozici -53 v 5´netranslatované oblasti genu CMAH), které vedou k narušení normální funkce genu. Mutace způsobují  predominanci NeuAc a byly prokázány v homozygotním stavu u jedinců s krevní skupinou B (Bighignoli 2007).

Genetický systém krevních skupin lze vyjádřit třemi alelami A>aab>b, přičemž  alela A je dominantní nad b (to znamená pokud má kočka genotyp A/b - má krevní skupinu A). Je důležité si uvědomit, že krevní skupina AB je kódována odlišně než skupina A a B (předpokládá se, že skupinu AB kóduje alela aab, která umožnuje expresi obou antigenů) (Bighignoli et al. 2007).

Možný genotyp - fenotyp (serologická krevní skupina):

A/A - krevní skupina A

A/ aab - krevní skupina A

A/b - krevní skupina A

aab/b - krevní skupina AB

aab/ aab - krevní skupina AB

b/b - krevní skupina B

Možnost stanovení přenašečství alely b umožní pouze genetický test - zjištění přítomnosti / nepřítomnosti mutace v CMAH genu.

Genetické testy pro kočičí krevní skupiny identifikují recesivní b alelu, která je v homozygotním stavu spojena s B serotypem:

  • Kočka nesoucí dvě kopie b alely, má vždy typ B krevní skupiny.
  • Kočka s jednou kopií b může mít krevní skupinu A (genotyp A/b) nebo vzácnou krevní skupinu AB (genotyp aab/b).

Pomocí DNA testu nelze rozlišovat mezi krevní skupinou typu A proti vzácné krevní skupině AB kočky.

Nepřítomnost b (tzv. non-b alela) alely může opět znamenat serologický typ krevní skupiny A (genotyp A/A) nebo vzácný AB (genotyp aab/ aab).

Výsledky molekulárně genetického testu pro stanovení přítomnosti / nepřítomnosti b alely

  • non-b/non-b - jedinec, u kterého nebyla zjištěna alela b, serologická krevní skupina A nebo AB
  • non-b/b - přenašeč alely malé b, serologická krevní skupina A nebo AB
  • b/b - jedince má obě alely b, odpovídá serologická skupina B

Proč je dobré znát krevní skupinu kočky?

Znalost krevních skupin u koček je důležitá v případné nutnosti transfúze a neonatální isoerytrolýzy u narozených koťat.

V případě nutnosti transfúze by měla být dárci i příjemci určena krevní skupina. Transfúze inkompatibilní krve vede akutní hemolytické anémii. Obecně může být transfúzní reakce i neimunitního původu např. infekce kontaminovanou krví, přetížení cirkulačního systému, špatným skladováním nebo podáním krve aj. V případě imunitního původu dojde k inkompatibilitě podáním krve skupiny A příjemci s krevní skupinou B. Během několika minut až hodin dochází k destrukci červených krvinek skupiny A. Výsledkem je těžká anafylaktická reakce a intravaskulární hemolýza.

Pro chovatele koček je důležité znát krevní skupinu a s ní související aloprotilátky, protože u koťat mohou způsobit inkompatibilní reakci - neonatální isoerytrolýzu (NI). Koťata se rodí bez aloprotilátek, vytváří si je až v průběhu života, protilátky vykazují od 6-8 týdne a plného titru dosahují ve 3 měsících. NI nastává u koťat, která se narodila kočce s krevní skupinou typu B spářené s kocourem s krevní skupinou A. Riziko potom nastává pro koťata s krevní skupinou A. Mláďata jsou vyživována z kolostra, ze kterého zachycují anti-A protilátky, které pak způsobují destrukci jejich vlastních erytrocytů. Během několika hodin dojde k rozvoji hemolytického onemocnění, které může končit úmrtím mláděte. Mezi doprovodné příznaky patří např. vymizení sacího reflexu, apatie, neklid, ikterus, hnědé zbarvení moči. Hlavní prevencí je zjištění krevní skupiny kočky a kocoura, se kterým bude kočka pářena.

Reference:

Bighignoli B., Niini T., Grahn R. A., Pedersen  N. C., Millon L. V., Polli M., Longeri M., Lyons  L. A.: Cytidine monophospho-N-acetylneuraminic acid hydroxylace (CMAH) mutations associated with domectic cat AB blood group.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras - celkem pro 56 různých ras. Zobrazit všechny rasy Skrýt rasy

Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH