Testování koček: HCM u Mainské mývalí kočky

země EU
země mimo EU
Česká republika
Jste registrován jako plátce DPH v zemi EU jiné než v České republice?
CZK EUR USD
Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH

Související testy

Hypertrofická kardiomyopatie (HCM - hypertrophic cardiomyopathy)

Primární HCM je jednou z nejčastějších příčin náhlého srdečního selhání nejen u koček ale také u lidí (odhadovaná incidence u lidí je 1 případ z 500; z 60 % se jedná o familiární výskyt).

HCM je klinicky velmi heterogenní srdeční onemocnění, které se vyskytuje u čistokrevných plemen koček, ale i běžných kříženců prakticky v kterémkoli věku. Onemocnění může v extrémních případech propuknout od 6 měsíců až po vysoké stáří. Plemenná dispozice pro primární HCM je např. u mainských mývalích koček, ragdollů, ale i kočky domácí. Častěji jsou postiženi kocouři středního věku.

Podstata primární HCM spočívá v zesílení (hypertrofii) zejména stěny levé komory srdeční a komorového septa. K zesílení srdeční stěny může dojít i na základě jiné choroby. Tato tzv. sekundární HCM vzniká nejčastěji důsledkem vysokého krevního tlaku (například při onemocnění ledvin) nebo některých hormonálních onemocněních např. při zvýšené produkci hormonů štítné žlázy (hypertyreóza).

Byly identifikovány mutace v několika genech kódující proteiny sarkomery, včetně genu MYBPC3 (myosin binding protein C). Mutace těchto genů mohou vést k rozvoji fenotypu HCM, díky ovlivnění funkce i struktury proteinů sarkomery. Přestože byly mutace identifikovány, patogenetický proces HCM stále není dostatečně prozkoumaný. Doprovodné příznaky jsou např. dušnost, nízká fyzická aktivita od omezení pohyblivosti až paralýze nohou, snížená chuť k jídlu, kašel, synkopy (krátké ztráty vědomí), důsledkem změn srdečního svalu jsou také arytmie a šelesty různé intenzity.

Přesná diagnóza je možná pomocí sonografického vyšetření srdce. V současné době existuje genetický test vhodný pro plemeno mainské mývalí kočky a plemeno ragdoll. Test prokáže či vyloučí přítomnost mutace v genu MYBPC3 a možnou dispozici k onemocnění HCM.

HCM se dědí autozomálně dominantně, byla popsána neúplná penetrance onemocnění u heterozygotů (Longeri et al. 2013).

.

Popsaná mutace u plemena mainské mývalí kočky

Byla publikována studie u mainské mývalí kočky, jedná se o první zvířecí model v souvislosti s HCM. Mutace A31P v exonu 3 MYBPC3 genu byla nalezena u všech mainských mývalích koček s HCM, nebyla identifikována u zvířat bez HCM ani u 100 kontrolních vzorků (Meurs et. al. 2005). Počítačová analýza ukázala, že touto mutací (záměnou G za C v pozici 31 kodonu) dochází ke změně struktury molekuly proteinu, která vede ke snížení počtu alfa helixů a naopak zvýšení nespecifických závitů v této oblasti molekuly proteinu. V případě polymorfismu A74T nebyla zjištěna žádná korelace s fenotypem HCM (Longeri et al.).

Stejná mutace byla pak nalezena u: Munchkin, Pixiebob Longhair, Scottish Fold, Siberian

.

Popsaná mutace u plemena ragdoll

Ve studii, která probíhala u plemena ragdoll, byla identifikována mutace v jiné doméně proteinu MYBPC3 než u plemena mainské mývalí kočky. Jedná se o jednobodovou záměnu C za T, která způsobí změnu aminokyseliny argininu na tryptofan v pozici 820 (R820W). Tato mutace byla potvrzena u všech afektovaných zvířat, nebyla nalezena u zvířat bez HCM ani u kontrolních vzorků (Meurs et. al. 2007). Předpokládá se, že záměna argininu za velkou aromatickou aminokyselinu tryptofan, způsobí změny v sekundární struktuře a znemožní optimální konformaci myosin vazebného proteinu C.

.

Genetické testování HCM

Tým Longeri et al. provedl rozsáhlou studii, která zkoumala četnost popsaných mutací (A31P, (R820W) a polymorfismu A74T, zabývala se celosvětovou distribucí a korelací s echokardiografickým nálezem. Tato studie byla provedena u 1855 zvířat 28 plemen, z nichž 446 bylo podrobeno echokardiologickému vyšetření. Polymorfismy byly genotypovány s využitím Illumina VeraCode GoldenGate nebo přímým sekvenováním Onemocnění HCM bylo definováno podle doporučených klinických standardů (Longeri et al. 2013).

Mutace A31P a R820W byly nalezeny zejména u čistokrevných koček plemen mainská mývalí a ragdoll a dále u koček náhodných plemen s onemocněním HCM, kde incidence rostla s věkem. Bylo zjištěno, že polymorfismus A74T není spjatý s žádným fenotypem.

Onemocnění HCM je nejčastější u homozygotů pro mutaci A31P u plemene MCO a penetrance onemocnění se zvyšuje s věkem. Penetrance heterozygotů (N/P) byla nižší (0,08) ve srovnání s penetrancí mutovaných homozygotů (0,58).

Molekulárně genetické vyšetření je dostupné pro zjištění nepřítomnosti či přítomnost mutace A31P v genu MYBPC 3 u plemena mainské mývalí kočky (popř. kříženců s tímto plemenem) a případné vyloučení či zjištění přítomnosti mutace R820W v genu MYBPC3 u plemena ragdoll (popř. kříženců s tímto plemenem). Testovat lze zvířata již od útlého věku. Molekulárně genetické vyšetření je možné provést ze vzorku stěru bukální sliznice (neinvazivní metoda odběru - vhodná pro všechna zvířata po ukončení kojení; stěr snadno provede každý chovatel) nebo ze vzorku krve.

Pro ostatní plemena koček není zatím metodika testování HCM dostupná. Ve světě probíhá výzkum na prokázání souvislosti mezi geny a onemocněním HCM u ostatních plemen koček.

Je nutné chovatele upozornit, že negativní výsledek molekulárně genetického vyšetření ani negativní kardiologický nález negarantuje, že kočka v průběhu života neonemocní jinou formou kardiomyopatie. Molekulárně genetický test odhalí pouze uvedené konkrétní mutace (A31P u mainské mývalí kočky, R820W u ragdollů). Nelze vyloučit, že dosud neidentifikované mutace nemohou též onemocnění HCM způsobit. Výsledek genetického testu je nutné konfrontovat s klinickým kardiologickým vyšetřením. Závěr o zdravotním stavu zvířete musí udělat ošetřující veterinární lékař! Výsledek genetického testu nelze posuzovat samostatně!

Pro kočky v chovném programu je doporučováno pravidelné každoroční kardiologické vyšetření.

.

Reference:

K.M. Meurs, et al.: A cardiac myosin binding protein C mutation in the Maine coon cat with familial hypertrophic cardiomyopathy, Hum. Mol. Genet. 14 (2005) 3587-3593.

K. M. Meurs, et al.: A substitution in the myosin binding protein C gene in ragdoll hypertrophic cardiomyopathy, Genomics 90 (2007) 261-264

Longeri M, Ferrari P, Knafelz P, Mezzelani A, Marabotti A, Milanesi L, Pertica G, Polli M, Brambilla PG, Kittleson M, Lyons LA, Porciello F.: Myosin-binding protein C DNA variants in domestic cats (A31P, A74T, R820W) and their association with hypertrophic cardiomyopathy. J Vet Intern Med. 2013 Mar-Apr;27(2):275-85.

Náhled PDF zprávy o výsledku

 

Seznam ras

Obvyklá doba vyšetření: 7 pracovních dnů
Cena za 1 test: 49.00 $ bez DPH